Tatimet sqarojnë bizneset e TVSH-së: Dokumentet dhe të dhënat që duhen ruajtur

Postuar: 07/03/2018 - 08:05

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka sqaruar të gjithë procedurën që një biznes duhet të plotësojë dokumentacionin tatimor. Të gjitha hapat që duhet të ndjekin bizneset e TVSH dhe Tatim- Fitimit:

Bazuar në ligjin nr 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 46 e vijues “Dokumentimi dhe mbajtja e të dhënave tatimore për tatimpaguesit, subjekt i TVSH-së ose i Tatim-fitimit”:

Tatimpaguesit, që janë subjekt i TVSH-së ose i Tatim-fitimit, për përllogaritjen e detyrimit tatimor, mbajnë regjistrat, dokumentacionin kontabël, librat dhe informacionin financiar, si dhe lëshojnë faturë tatimore, dëftesë tatimore ose kupon tatimor, në përputhje me ligjet e fushës, si dhe aktet nënligjore, të nxjerra në zbatim të tyre.
Tatimpaguesi, subjekt i TVSH-së, regjistron menjëherë të gjitha veprimet financiare dhe përgatit e mban libra e regjistra kontabël, ku regjistrohen:
a) shitjet e përditshme të mallrave ose kryerja e punimeve apo e shërbimeve të tatueshme, përfshirë shumën e secilit veprim dhe shumën e tatimit të ngarkuar;
b) veprimet e përfunduara, por akoma të pafaturuara;
c) veprimet e patatueshme;
ç) pagesat për mallra dhe shërbime, përfshi shumën e secilës blerje apo pagesë, shumën e tatimit të paguar dhe emrin e adresën e furnizuesit.

Çdo blerësi, person fizik, juridik ose individ, i lind e drejta të mos kryejë transaksionin për vlerën e mallit ose shërbimit të ofruar, nëse shitësi nuk lëshon faturën tatimore ose kuponin tatimor, në përputhje me këtë ligj. Për këtë qëllim, tatimpaguesi detyrohet të afishojë në një vend të dukshëm, në adresën ku kryen veprimtarinë, një njoftim për blerësin në përputhje me këtë nen.
Dokumentet që duhet të plotësojë tatimpaguesi

Tatimpagues të biznesit të vogël me qarkullim vjetor nga 2,000,000 – 5,000,0000 lekë, që do të përfshiheni në skemën e TVSH duhet të dini se, dokumentacioni për qëllime tatimore, që ju duhet të mbani pranë vendit të ushtrimit të aktivitetit tuaj është :

Faturat tatimore të shitjes
Faturat tatimore të blerjes
Librat e shitjes dhe librat e blerjes
Faturat e shoqërimit të mallit, në rastet kur tatimpaguesi transporton mall me destinacion klientët e vetë.

PLOTËSIMI I NJË FATURE TATIMORE

Kur lëshohet fatura tatimore e shitjes?

Fatura tatimore e shitjes lëshohet nga tatimpagues që janë regjistruar me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së, për transaksione me vlera mbi 40.000 lekë, ose kur blerësi kërkon vetë një faturë tatimore prej shitësit.

Si plotësohet fatura tatimore e shitjes?

Supozojmë se tatimpaguesi po kryen një transaksion që kalon vlerën 40.000 lekë, në këtë moment tatimpaguesi duhet të plotësojë faturën tatimore të shitjes.

Hapat janë:

– Në fillim plotësohet data e kryerjes së transaksionit

– Nr rendor i faturës

– Emri i shitësit , NIPT-i, Adresa

– Emri i blerësit, NIPT-i, Adresa

– Përshkrimi i llojit të mallit dhe njësia përkatëse

– Sasia e mallit

– Çmimi i mallit

– Vlera pa TVSH e mallit

– TVSH-ja e vlerës së mallit

– Vlera e mallit me TVSH

– Nënshkrimi faturës për tansaksionin e kryer si nga ana e shitësit ashtu dhe nga ana e blerësit

– Në rastet kur malli kryhet me transport, nga nje tatimpagues tjetër, në faturë shënohet dhe emri i transportuesit, NIPT-i, adresa, data, targa, ora.

Tatimpaguesi në fund të çdo muaji, nëse ka kryer vetëm transaksione me kasë, pret faturë tatimore të shitjes duke deklaruar vlerën e të gjithë kuponave tatimorë, ku te emri i blerësit do regjistrojë “Klientë kase” (këtë proces tatimpaguesi mund ta menaxhojë edhe për periudha më të shkurtra se një muaj, p.sh të lëshojë faturë për kuponat fiskalë të lëshuar gjatë një jave).

PLOTËSIMI DHE DEKLARIMI I LIBRAVE TË SHITJEVE DHE BLERJEVE

a) Si plotësohet libri i blerjeve?
Të gjitha blerjet e realizuara për një muaj përmblidhen në librin e blerjeve.

Hapat janë:

– Në fillim plotësohet Nr serial i faturës së blerjes

– Data e faturës së blerjeve

– Emri i subjektit shitës

– Rrethi i shitësit

– NIPT i shitësit

– Totali i blerjeve

– Vlera e tatueshme për blerje nga importi me shkallë 20%

– TVSH për importet e mallrave 20%

– Vlera e tatuesheme për blerje nga furnitorë vëndas me shkallë 20%

– TVSH-ja nga furnitorë vendas 20%

– Vlera e tatueshme për blerje të invenstimeve nga furnitorë vëndas me shkallë 20%

– TVSH-ja për invenstime nga furnitorë vendas 20%

b) Si plotësohet libri i shitjeve?

Të gjitha transksionet e shitjeve (me kasë dhe faturë tatimore) të realizuara për çdo muaj përmblidhen në librin e shitjeve.

Hapat janë:

– Në fillim plotësohet Nr.i faturës tatimore të shitjes te kutia përkatëse e librit të shitjeve

– Nr.serial i faturës

– Data e faturës

– Emri i subjektit blerësit

– Rrethi

– NIPT-i i blerësit, kur subjekti është tatimpagues i regjistruar.

– Totali i shitjeve

– Shitje të tatueshme me shkallë 20%

– Tvsh e shitjeve me shkallë 20%

– Shitje të taueshme me shkallë 6% (struktura akomoduese)

– Tvsh e shitjeve me shkallë 6% (struktura akomoduese)

/Monitor/

/portali DurresLajm/

Na bëni like në facebook!: 

Lajme nga e njëjta kategori

Euro dhe dollari kanë humbur sot pikë në tregun e brendshëm, pas disa ditësh që valutat kishin shënuar një rritje të lehtë, por të qëndru

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar sërish sot se objekt i kontrollit për subjektet që operojnë në turizëm do të jenë biznese

Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar në mbledhjen e së mërkurës një leje ndërtimi për një kullë 21 kate mbi tokë dhe katër nëntoke

   Eurostat ka publikuar indeksin e nivelit të çmimeve në vendet e Bashkimit Europian dhe vendet kandidate.

   Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, OSHEE, është në situatë të vështirë financiare, një fakt ky qe e pranon vetë kompania

Monedha e përbashkët europiane ka ndalur rënien përkundrejt lekut.

Euro e ka nisur këtë javë duke u nënçmuar në raportet e këmbimit me lekun.

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë organizoi më datë 13 qershor, në kuadër të zbatimit të planit të veprimit për sezonin, një takim me op

Kursi i kembimit duket se është stabilizuar gjatë ditës së sotme, pas luhatjve te forta në tregun vendas.

Sot në orën 17:00 do të nisë ndeshja e parë e Kampionatit Botëror të Futbollit 2018 dhe janë pikërisht, të zotët e shtëpisë, Rusët që do