Kompanitë që zotërojnë "Air Albania", linjën ajrore shqiptare

07/06/2018 - 17:09

   Kompania shqiptare e fluturimeve Air Albania parashikohet të krijohet brenda 10 ditëve.

Vendimi për procedurat e krijimit të shoqërisë “Air Albania shpk” është publikuar në Fletoren Zyrtare dhe parashikon tre aksionerë; kompania shtetërore “Albcontrol” sëbashku me ortakun MDN Investment shpk dhe Turkish Airlines.

Pala shqiptare do të ketë 51 % të aksioneve në kompani.

“Shoqëria “Albcontrol” sh.a., autorizohet të përfaqësojë pronarin shtet për negociimin dhe nënshkrimin e marrëveshjes me ortakët e tjerë për krijimin e shoqërisë së përbashkët dhe përcaktimin e kuotave të ortakëve në këtë shoqëri, brenda 10 (dhjetë) ditësh nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, bazuar në rezultatet e nxjerra nga vlerësimi i kapitalit dhe i të drejtave të ofruara nga shoqëritë gjatë këtyre negociatave.

Në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi pronari shtet, përfaqësuar nga “Albcontrol” sh.a. së bashku me ortakun tjetër shqiptar “MDN Investiment”, sh.p.k., duhet të zotërojnë jo më pak se 51% të kuotave të shoqërisë së përbashkët “AIR Albania” shkruhet në vendim.

Referuar vendimit, marrëveshja e ortakëve për krijimin e shoqërisë së përbashkët “AIR Albania” duhet të përmbajë detyrimisht kërkesat e legjislacionit në fuqi, si më poshtë vijon:

a) Përkufizime, interpretime, natyrën dhe objektin e punëve që duhet të kryhen dhe shërbimet që duhet të jepen nga partneri privat;

b) Kohëzgjatjen e marrëveshjes

c) Pronësinë e aseteve dhe detyrimet e palëve;

ç) Qëllimin e aktivitetit të shoqërisë që do të krijohet;

d) Çështjet e kapitalit e të ndarjes së fitimeve;

dh) Çështjet e qeverisjes së shoqërisë sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi;

e) Të drejtat dhe detyrimet e institucioneve përgjegjëse;

ë) Sanksionet në rast mospërmbushjeje të detyrimeve;

f) Të drejtat e institucionit përgjegjës ose të një autoriteti tjetër publik për të monitoruar punët që duhet të kryhen dhe shërbimet që duhet të jepen nga partneri privat;

g) Principet komerciale, financiare dhe ligjore;

gj) Çdo kufizim ose kusht të zbatueshëm për transferimin e të drejtave dhe të detyrimeve të partnerit privat, marrjen e vendimeve etj., sipas marrëveshjes dhe legjislacionit ndërkombëtar të aplikueshëm në Republikën e Shqipërisë;

h) Trajnimet e stafit, transferimin dhe ngritjen e kapaciteteve;

i) Çdo kufizim ose kusht për transferimin e një interesi kontrollues të partnerit privat;

j) Përkufizimin dhe pasojën e forcës madhore, ndryshimin në ligj dhe ndryshime të tjera në rrethana (duke përfshirë çdo të drejtë të palëve për të kërkuar kompensimin ose rishikimin e marrëveshjes);

k) Përgjegjësinë sociale;

l) Garancitë për t’u përmbushur dhe politikat e sigurimeve dhe të të drejtave të punonjësve që duhet të ndiqen nga shoqëria gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj;

ll) Procedurat e rregullimit të shkeljes së bërë nga njëra prej palëve;

m) Kushtet dhe procedurat për ndryshimin dhe/ose përfundimin e marrëveshjes, të drejtat dhe detyrimet e palëve, me kalimin e afatit apo përfundimin e tij;

n) Ligjin e zbatueshëm dhe mekanizmat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që mund të lindin ndërmjet institucionit përgjegjës dhe partnerit privat;

nj) Procedurat e largimit të partnerit privat nga shoqëria e përbashkët pas kalimit të një afati të caktuar ose për arsye të tjera.

Po ashtu, vendimi përcakton se shoqëria “Albcontrol” sh.a., paraqet për miratim tek organet e veta të shoqërisë, përkatësisht në Këshillin Mbikëqyrës dhe Asamblenë raport të detajuar për negociatat dhe për të gjitha elementet e marrëveshjes, përfshirë tekstin përfundimtar të marrëveshjes për krijimin e shoqërisë së përbashkët të sjellë në formën ligjore të kërkuar. Marrëveshja e nënshkruar hyn në fuqi pas miratimit në Këshillin e Ministrave.

Pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes dhe me hartimin e akteve të tjera për krijimin e shoqërisë së përbashkët “AIR Albania”, autorizohet “Albcontrol” sh.a. të përfaqësojë pronarin shtet në procedurat ligjore të krijimit dhe regjistrimit si subjekt tregtar të “AIR Albania”, në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar./SCAN

/portali DurresLajm/

Na bëni like në facebook!: 

Lajme nga e njëjta kategori

Personat fizikë nuk do të duhet të depozitojnë më në organet tatimore vendimin e destinimit të fitimit, ndërsa personat juridikë që i dor

Në kuadrin e mbrojtjes së investitorit dhe edukimit financiar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tërheq vëmendjen në lidhje me investim

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj tha se këtë vit ka qenë se

Shqipëria renditet në mesin e 15 vendeve për emigracionin e lartë të personave të arsimuar dhe me grada shkencore.

Arsimi merr për familjet e reja  çerekun e shpenzimeve, madje më shumë  se për t’u ushqyer dhe strehuar.

Monedha e përbashkët europiane ka shënuar ditën e shtatë radhazi me rënie në tregun vendas.

Gjatë ditës së sotme u prezantua Studimi i Realizueshmërisë për rehabilitimin e linjës hekurudhore Durrës – Rrogozhinë – Elbasan – Pograd

Veprimtaria ekonomike shënoi rritje në pothuajse të gjitha zonat turistike në vend.

Shpenzimet e familjeve shqiptare u rriten me ritme më të shpejta se të ardhurat na pjesën e parë të vitit 2018.