Rregullorja e re, “Vetting” edhe për kontabilistët, do të pajisen me karta profesionale

12/03/2019 - 08:54

Profesioni i kontabilistit të miratuar do të jetë tashmë i rregulluar. Të gjithë kontabilistët e miratuar që janëaktualisht aktivë do të verifikohen për vërtetësinë e arsimit, rregullsinë e mbajtjes së dokumentacionit për fitimin e titullit, do tu verifikohet dosja personale, etj. Nërast se e kalojnë këtë verifikim, ata do të pajisen me njëkartë profesionale, që do tu mundësojë atyre tëvazhdojnë aktivitetin.

Këto masa merren në kuadër të një rregulloreje të re, “Për rregullimin dhe mbikëqyrjen e funksionimit të profesionit të kontabilistit të miratuar dhe organizatave të tyre profesionale të Bordit Të Mbikëqyrjes Publike”, të miratuar nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike në fund të muajit shkurt. Ky vendim është miratuar në zbatim të ligjit nr. 10 091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe kontabilistit të miratuar”.

Bordi i Mbikëqyrjes Publike është një autoritet kombëtar, nën varësinë e Ministrisë së Financave, aktiviteti i së cilit deri tani ka qenë mbikëqyrja transparente e profesionit të ekspertëve kontabël të regjistruar (EKR)dhe firmave të auditimit, mbikqyrja e të gjithë ekspertëve, firmave audituese dhe veprimtaria e organizimit profesional të EKR. (këta të fundit janë të detyruar t’u nënshtrohen trajnimeve të vazhdueshme, ndërsa paguajnë tarifa të caktuara ndaj këtij Bordi, si përqindje e auditimeve për shoqëritë me interes publik).

Tashmë, Bordi do të mbikëqyrë dhe të gjithë kontablët e regjistruar. Në një njoftim, Bordi i Mbikëqyrjes Publike u ka kërkuar të gjithë kontabilistëve që deri në 30 prill të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, qëdo të shërbejë për verifikimin e aktivitetit të tyre dhe për lëshimin e kartës.

Rregullorja

Sipas njoftimit të Bordit, kjo rregullore parashikon procedurat e verifikimit të Kontabilistëve të Miratuar Aktivë, si dhe kriteret për pajisjen me kartë profesionale.

Verifikimi i Përputhshmërisë Ligjore të Veprimtarisë së Kontabilistëve të Miratuar

1. Procesi i verifikimit bëhet për të gjithë zotëruesit e titullit Kontabilist i Miratuar, dhe përfshin sa më poshtë:

· kontrollin e kryerjes së edukimit të vijueshëm,

· rregullsinë e dokumentacionit lidhur me fitimin e titullit KM, (kontabilist i miratuar),

· rregullsinë e dokumentacionit në momentin e regjistrimit në OP(organizatat profesionale) pas marrjes së titullit KM

· marrëdhëniet e punës apo angazhimit përgjatë 5 viteve të fundit dhe pajtueshmërinë me dispozitat ligjore në fuqi,

· si dhe verifikimin e dosjes personale të lidhura me çështjet gjyqësore dhe dëshmisë së penalitetit.

· çështje të cilat bien ndesh me Kodin e Etikës për ushtrimin e profesionit apo me legjislacionin në fuqi.

2. Në fund të procesit bëhet një vlerësim lidhur me pajtueshmërinë ligjore dhe secili subjekt për të cilin dëshmohet se janë përmbushur kriteret ligjore pajiset nga BMP me një kartë profesionale, e cila dëshmon të drejtën për të vijuar ushtrimin e profesionit në periudhën në vijim.

3. Dokumentacioni dorëzohet pranë BMP drejtpërdrejtë nga subjekti ose pranë OP ku subjekti është i anëtarësuar.

4. Në rastet kur subjektet e parashikuara në këtë rregullore nuk kanë dorëzuar dokumentacionin brenda afateve të parashikuara në këtë rregullore, veprimtaria e tyre pezullohet si pasojë e mos-përfshirjes në regjistrat publikë të OP-ve.

5. Të gjithë ato subjekte që duan të përfshihen në këtë proces pas afateve të përcaktuara në këtë rregullore duhet të bëjnë një kërkesë me shkrim pranë BMP, i cili merr në shqyrtim rastin dhe brenda një periudhe 3 mujore vendos nisjen e procesit të verifikimit.

6. Të gjitha subjektet të cilat përgjatë procesit kalojnë në statusin pasiv duke u tërhequr përkohësisht nga ushtrimi i profesionit apo që deri në momentin e kryerjes së procesit të verifikimit nuk kanë qenë ushtrues të profesionit janë të detyruar të kalojnë në proces verifikimi sikurse të gjitha subjektet përpara se të regjistrohen në regjistrin publik për të vijuar më pas me ushtrimin e profesionit.

7. Dokumentacioni që do të jetë pjesë e vlerësimit paraqitet si më poshtë:

a) Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

b) Dëshmi penaliteti;

c) Certifikata e titullit KM;

ç) Numri i identifikimit të personit të tatueshëm (certifikatë NIPT);

d) Vërtetim nga OP përkatëse:

i. për rezultatet e kontrollit të cilësisë realizuar nga OP përkatëse (në rastet kur janë kryer);

ii. nëse janë marrë masa disiplinore ose jo nga OP përkatëse;

iii. për kryerjen me sukses të kualifikimit të vijueshëm për 5-vitet e fundit;

dh) Vërtetim nga sigurimet shoqërore për marrëdhëniet e punësimit, për 5 vitet e fundit. Në rast se individi ka qenë jashtë vendit, si dokument vërtetimi shërbejnë kontratat dhe certifikatat e punësimit (fotokopje të noterizuara);

Afati për dorëzimin e dokumentacionit të mësipërm është deri më 30 prill 2019.

Shënim. Të gjithë dokumentet, bazuar në listën më sipër, që disponohen nga OP-të vihen në dispozicion të Komisionit ad-hoc, drejtpërdrejtë nga OP-të përkatëse. /Monitor

/portali DurresLajm/

Na bëni like në facebook!: 

Lajme nga e njëjta kategori

Anketa e INSTAT zbuloi se obeziteti po përhapet te shqiptarët për shkak të kequshqyerjes dhe mungesës së aktivitetit fizik.

Moslëshimi i faturës tatimore, dëftesës tatimore apo і faturës tatimore me TVSH, dënohet me gjobë të barabartë me 100% të tatimit të pade

Apartamentet luksoze në zonat qendrore në Tiranë po kapin majat, teksa një sërë projektesh luksoze janë në ndërtim.

Koha kur njerëzit në Shqipëri fillonin punë pas shkollës së mesme apo të lartë dhe dilnin në pension në po atë punë, ka përfunduar!

“Çmimi i hidrokarbureve është rritur në të gjitha pikat e karburanteve në Shqipëri.

Në vitin 2021, Shqipëria pritet të përfshihet në një proces të shpejtë plakje pasi numri i të moshuarve mbi 65 vjeç për 100 të rritur në

Tirana pritet të përjetojë një bum të lartë ndërtimesh, një pjesë e madhe e të cilave në zonën qendrore të saj.

Gjatë fundjavës në kalatat e portit po përpunohen 7 anije me mbi 27 mijë ton mallra.

Së shpejti, një paketë cigare nuk do të mund ta blesh dot në çdo dyqan lagje, apo supermarket, apo lokal.