Zgjerimi i autostradës Tiranë- Durrës/ Zbardhet projektideja, shpejtësia 140 km/h

Postuar: 02/09/2016 - 12:04

Autoriteti Rrugor Shqiptare prezantoi këto dite projektidenë për zgjerimin e Autostradës –Tiranës Durrës në të gjithë nga Vora në Durrës të përgatitur nga SPEA Engineering.

Projekti i është ndarë në tre lote dhe i pari mbikalimi Kamëz- Vorë 11kilometër.

Loti i dytë, Vorë – Sukth  me gjatësi 10 kilometër dhe loti i tretë, Sukth – Durrës (Nyja e Dajlanit) me gjatësi 8 kilometër.

Në dokumentin e projektidesë, Konsulenti ka supozuar një periudhe kohore prej 75 muajsh. Programi i propozuar i punimeve është bazuar në 5 dite punë për jave dhe ne 8 ore pune për dite.

Është supozuar se procesi i shpronësimit të pronave dhe largimi i mbetjeve do të përfundojë paraprakisht përpara datës se nisjes se punimeve. Mirëpo projektideja nuk ka të dhëna në lidhje me koston. Për më tepër projekti është përfshirë ende në financim.

Në vitin 2008 nga ana e ARRSH-se është përgatitur studimi dhe projektimi i përmirësimit të shtresave rrugore pikërisht duke pasur parasysh dëmtimet e konsiderueshme të shfaqura në këtë segment, por ky projekt nuk u vu në zbatim sipas rekomandime te tij.

Në vitin 2009 është bërë një ndërhyrje riveshëse vetëm në shtresat e sipërme asfaltike, e konceptuar kjo vetëm si ndërhyrje e përkohshme, apo mirëmbajtjeje, ku pas një farë kohe u shfaqën përsëri dëmtime gjatë gjithë segmenteve më problematike. Me pas janë bërë përsëri ndërhyrje të pjesshme në zonat e dëmtuara, por tashmë rezulton e domosdoshme dhe emergjente studimi dhe projektimi për përmirësimin edhe të shtresave të tjera rrugore të aksit ekzistues. Natyrisht kjo e koordinuar në këtë rast me zgjerimin e superstradës.

Studim-Projektimi për Zgjerimin e Superstradës Tirane-Durrës ka për objektiv kryesor projektimin e një infrastrukture te kategorisë “A”, e cila duhet të ketë karakteristikat për të përballuar volumet gjithnjë e ne rritje te trafikut ne kete arterie kryesore të vendit, si dhe te përmirësoje gjendjen e shtresave rrugore ekzistuese tashmë tejet të amortizuara në një pjesë të madhe të Superstradës.

Superstrada Tiranë – Durrës lidh dy qendrat më të mëdha të vendit, Tiranën si kryeqytet dhe Durrësin si portin kryesor dhe vend turistik, sidomos për plazhin, i cili ka një shtrirje të konsiderueshme Durrës – Golem – Mali i Robit.

Në këtë mënyrë ky segment rrugor është më i ngarkuar në trafikun e mjeteve dhe arrin kulmin në periudhën e verës, sidomos vitet e fundit me ndërtimin e autostradës se re Milot- Morine e më tej në drejtim të Kosovës, por pa lënë jashtë dhe zona të tjera të rajonit.

Pikërisht kjo rritje e vazhdueshme e trafikut e ka bërë të domosdoshme studimin për zgjerimin e kësaj superstrade për ta sjellë në parametrat e nevojshëm për përballimin e trafikut gjithmonë e më të rënduar. Por jo vetëm kaq sepse prej vitesh në këtë segment rrugor ka patur dëmtime të shtresave rrugore, çarje, dëmtime ,ulje e gropëzime në gjatësi të konsiderueshme në të dy anët e rrugës, dhe veçanërisht në koristë anësore (sidomos atë Vorë – Durrës).

Ne Termat e Referencës ishte parashikuar qe infrastruktura e re te projektohej ne përputhje me Standardin Shqiptar te Projektimit te Rrugëve (KTP 2001). Ne takimin e pare te zhvilluar me Klientin (ARRSH) me date 16.09.2015 konsulentit ju kërkua te përdorën standardet e reja te miratuara (VKM Nr.628 date 15.07.2015 “Për miratimin e rregullave teknike te projektimit dhe ndërtimit te rrugëve”) per projektimin e kësaj vepre te infrastrukturës se transportit. Kjo kërkese u pranua nga ana e Konsulentit, i cili ka proceduar me projektimin inxhinierik sipas kërkesave dhe standardeve te reja ne fuqi.

Konsulenti ka përfshirë në studim këtë segment superstrade duke filluar nga dalja e mbikalimit të Kazmës (rreth 800 m nga mesi i mbikalimit) deri në përfundimin në hyrje të Durrësit duke përfshirë dhe kryqëzimin e Dajlanit.

Studim-Projektimi i zgjerimit të Superstradës Tiranë-Durrës do të përmbajë dhe studimet dhe komponentët e tjera që përbëjnë bazën e vlerësimeve dhe arsyetimeve të projektit, të cilat jepen si më poshtë:

– Studimi topografik,

– Studimi gjeologjik dhe gjeoteknik,

– Studimi hidrologjik,

– Përcaktimin e mënyrës me te mire për zgjerimin, vlerësim të kostos së ndërtimit,

– Zgjidhje gjeometrike te përshtatshme për zgjerimin,

– Zgjidhje për sistemin e Drenashimit

– Analiza dhe parashikimi i trafikut (per nje periudhe 20 vjecare),

– Studimi dhe projektimi i paketes se shtresave rrugore,

– Projektimin e sinjalistikes horizontale dhe vertikale si dhe te komponentëve të sigurisë rrugore,

– Barrierat antizhurmë,

– Spostimin e shërbimeve komunale ekzistuese (ujësjellës kanalizime, elektrike, telefonike),

– Metodologjine e Ndërtimit,

– Raporti i Shpronësimeve,

– Konsultimet me Publikun,

– Vlerësimi i Ndikimeve Mjedisore (VNM), dhe përgatitja e planeve te menaxhimit dhe monitorimit mjedisor,

– Vlerësimin e kostos së ndërtimit,

– Analiza Ekonomike dhe Financiare e investimit.

Mbi bazën e të dhënave te përftuara nga studimet dhe analizat e mësipërme, Konsulenti do të realizojë projektimin inxhinierik, vizatimet përkatëse, si dhe do të llogarisë volumet e punës dhe preventivin e punimeve. Realizimi i kësaj rruge ka një dimension të rëndësishëm strategjik si pjese e korridorit Durrës–Morine, Korridorit Veri-Jug që lidh Korridorin VIII Pan – Europian, pjesë e rrjetit SEETO si dhe e Planit Kombëtar të Transportit të propozuar nga Qeveria Shqiptare.

Gjithashtu, Konsulenti do të trajtojë veçanërisht kryqëzimet dhe mbikalimet në këtë segment rrugor duke bërë rivlerësimet e nevojshme të tyre mbështetur në parametrat e zgjerimit të rrugës dhe të trafikut. Në studimin e vet konsulenti ka marrë parasysh mosndërprerjen e trafikut gjatë zhvillimit të punimeve.

Sistemimin e kanalizimeve sidomos në pjesën e parë Tiranë – Kashar e më tej deri në Vorë, duke qenë se kemi të bëjmë me një zonë tërësisht industriale dhe rrugë dytësore nga të dy anët. Konsulenti ka mbledhur gjithë informacionin e nevojshëm për studimet e tanishme dhe në perspektivë të kanalizimeve apo dhe të rrjeteve të tjera inxhinierike që mund të vinë nga Tirana nëpërmjet rrugës së Durrësit.

Mundësinë e lidhjes me rrugë dytësore të pjesës Vorë – Durrës në mënyrë të veçantë në krahun e djathtë. Por në çdo rast lidhjet e këtyre rrugëve dytësore me rrugën kryesore do të bëhen vetëm nëpërmjet kryqëzimeve. Vlen për tu theksuar se në të dy anët e rrugës Vorë – Durrës janë ndërtuar objekte të ndryshme kryesisht me karakter biznesi. Edhe në këtë rast lidhja e këtyre ndërtimeve mund të studjohet vetëm nëpërmjet kryqëzimeve.

Projekti për zgjerimin e Superstradës është studiuar përgjithësisht sipas tre segmenteve:

Segmenti Tiranë-Vorë

Segmenti Vorë-Sukth

Segmenti Sukth-Durrës

Figurë 1 – Ndarja e gjurmës së superstradës

Zona e studiuar është e shtrirë midis qytetit të Tiranës, afërsisht 800m në perëndim të mbikalimit të kazmës, dhe Qytetit të Durrësit, në lindje të “Urës së Dajlanit”. Bashkitë e prekura nga gjurma e Projektit janë : Ø Tirana; Ø Vora; Ø Shijak; Ø Durrësi. Pjesa lindore e zonës së studiuar, është pjesë e bashkisë së Tiranës, dhe përfshin Njësinë Administrative të Kasharit, kryesisht më ndërtesa të stabilizuara industrial. Gjithashtu ndërtime të reja industrial janë të planifikuara në këtë zonë.

Pjesa perëndimore e studimit, është pjesë e Bashkisë së Durrësit, me ndërtesa rezidencilae dhe industrial të shtrira përgjatë projektit. Në zonën e studimit janë identifikuar gjithashtu parcel- tokë bujqësore, kryesisht midis Vorës dhe Shkozetit. Pjesa më e madhe e sipërfaqes së prekur nga projekti është identifikuar si rrugë ekzistuese dytësore, kanale e skarpate, të cilat në raportin paraprak nuk kanë një vlerë, me prezumimin që këto pasuri janë shpronësuar më parë ( duke I konsideruar pasuri “shtet”, në administrim te ARRSH. Nga verifikimi ne regjistrat e pasurive të paluajtshme, pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, rezulton se këto pasuri, nuk janë regjistruar ende në pronësi Shtet. Përgjatë gjurmës së projektit janë planifikuar disa alternative Interchange, si në Kashar, Vorë, Lalz e Sukth e Shkozet.

Autorrugë e Kategorisë “A”

Autorrugë “A” do te konsiderohet një Rrugë ndër-urbane ose urbane me karrexhata të pavarura ose të ndara nga trafik ndarës të pa kapërcyeshëm, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje, bankinë të shtruar të mundshme në të majtë dhe korsi emergjence, ose bankinë të shtruar në të djathtë, pa ndërkëmbime në nivel dhe pa lidhje te drejtpërdrejte hyrje e dalje me prona private, e pajisur me rrethim dhe sisteme asistence për përdoruesin gjatë gjithë gjatësisë, e rezervuar për qarkullimin e disa kategorive automjetesh me motor dhe e dallueshme me sinjale të vecanta të fillimit dhe mbarimit. Për qëndrimin duhet të jenë parashikuar zona të caktuara me hyrje e dalje, të pajisura përkatësisht me korsi ngadalësimi dhe pershpejtimi.

Të dhëna kryesore:

 Shpejtësia minimale e projektimit Vp=90 km/orë,·

 Shpejtësia maksimale e projektimit Vp=140 km/orë,·

 Zgjidhja bazë me 3+3 korsi kalimi, dhe korsi emergjence nga të dyja anët,·

 TDMV = 24000 – 67000 mjete/24orë.·

Fundi i ndërhyrjeve të konsideruara në këtë projekt ide është nyja e Dajlanit. Në këtë projekt ide, për këtë nyje është ruajtur konfigurimi ekzistues. Në fund të nyjes është propozuar një ndryshim I fluksit të trafikut përsa I përket rampës hyrëse në autostradë për të garantuar një lëvizje më të sigurt të mjeteve pa pika konflikti si më parë.

Rampa dalëse R1 do të jetë njësoj si rampa ekzistuese dhe do të ketë të njëjtën rrjedhë trafiku si ajo ekzistuese. Rampa që shërben për të hyrë në autostradë, ajo ekzistuese ,do të mbyllet me një ishull të gjelbëruar, ndërsa rampa e re do jetë ajo që del nga rrethrrotullimi dhe hyn për në autostradën e re.

I gjithë trafiku që vjen nga rruga e plazhit për të hyrë në autostradë do të shkojë në rrethrrotullimin ekzistues dhe më pas ose mund të hyjë në autostradë ose mund të kthehet përsëri për në rrugën e plazhit drejtimi Durrrës – Plepa. Në aks të rrugës ekzistuese do të vazhdojnë dy bordurat paralele me gjerësi B=1.1m nga rruga e plazhit deri te rrethrrotullimi ekzistues. 

Marrë nga “Monitor”

/portali DurresLajm/

Na bëni like në facebook!: