Zv.kryeministrja Belinda Balluku ka firmosur javën e kaluar një vendim për t’i dhënë Presidentit Bajram Begaj një shumë prej 600 mijë lekësh të rinj për mbulimin e shpenzimeve shëndetësore.

Në vendim nuk thuhet nëse kurimi i kreut të shtetit është bërë në një spital privat në Shqipëri apo jashtë vendit.

Presidenca nuk ka dhënë detaje se çfarë kurimi ka bërë kreu i shtetit, ndërkohë që dy javët e fundit ai ka dalë në publik me dorën e djathtë të fashuar.

Në të njëjën ditë, zv.kryeministrja Balluku i ka akorduar një shumë prej 1.2 milionë lekë edhe ish-kryetarit të KQZ-së, aktualisht këshilltar i Presidentit, Klement Zguri.

VENDIM

Nr. 175, datë 24.3.2023

PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË Z. BAJRAM BEGAJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”,

dhe në vijim të vendimit nr. 23, datë 18.1.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e

shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor

për vitin 2023”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i

Ministrave

VENDOSI:

  1. Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Bajram Begaj, në masën 600 000 (gjashtëqind

mijë) lekë.

  1. Ky fond të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
  2. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të kurimit.
  3. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

VENDIM

Nr. 176, datë 24.3.2023

PËR MBULIMIN E PJESSHËM TË SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT

TË Z. KLEMENT ZGURI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”,

dhe në vijim të vendimit nr. 23, datë 18.1.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e

shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor

për vitin 2023”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i

Ministrave

VENDOSI:

  1. Mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Klement Zguri, në masën 1 200 000

(një milion e dyqind mijë) lekë.

  1. Ky fond të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
  2. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të kurimit.
  3. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku