Në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiskionit të Pëgjithshëm Durrës, është rishortuar cështja civile me nr. (21339-00858) 2860 akti, datë regjistrimi 05.03.2024, me palë kërkuese: Thomaidha Tiri dhe Mikel Tiri me objekt: Shpalljen i zhdukur të shtetasit Aleksandër Tiri, i datëlindjes 22.12.1978, lindur në Durrës dhe banues në Durrës.