Në Gjykatën e Shakllës së Parë të Juridiskionit të Pëgjithshëm Durrës, është shortuar cështja civile me nr. (21022-01495) 386 akti, datë regjistrimi 047.05.2024 me palë kërkese Albana Malja dhe palë e interesuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës me objekt: Shpalljen i vdekur të shtetasit Dhimitër Jorgji Malja.

Me vendimin nr. (11-2020-388)119 datë 24.01.2020, Gjykata e rrethit Gjyqesor Durrës ka vendosur: “Të pranojë kërkesën e kërkueses Albana Malja, me objektin shënuar në pjesën hyrëse të vendimit gjyqësor, të shpallë të zhdukur shtetasin Dhimitër Malja, i biri i Jorgji dhe i Elsa, i datëlindjes 15.09.1962”.