Kompania publike Albanian Seaport Development, ortake në projektin 2 miliardë euro të Durrës Yachts & Marina ka përfunduar ditëve të fundit në Komisionin e Prokurimit Publik pas një ankese mbi një procedurë prokurimi bërë nga një operator ekonomik.

Në listimin e bërë në faqen e Komisionit sqarohet se tenderi i ankimuar ka të bëjë me blerjen e pajisjeve informative/ elektronike me një fond limit 5.2 milionë lekë.

Operatori ankimues pretendon se kriteret e vendosura në procedurë në disa raste nuk rakordojnë dhe duhet të korrigjohen dhe në të tjera janë të ekzagjeruar. Kështu së pari operatori ka kërkuar që të korrigjohet kriteri për autorizimin e prodhuesit që sipas tij ka diskordancë dhe krijon konfuzion mes operatorëve.

Një tjetër kriter që lidhet me punonjësit e kompanisë me specifikime të hollësishme konsiderohet si i paargumentuar dhe i ekzagjeruar pasi në këtë rast po kërkohet të blihen pajisje dhe jo konsulencë.

“Ndërkohë që AK nuk kërkon të kontraktojë konsulentë për identifikimin e nevojave të biznesit në IT në menaxhim në IT apo optimizim procesesh. Objekti i procedurës së prokurimit është blerja e pajisjeve elektronike dhe lëvrimi i tyre në ambientet e AK dhe asgjë më shumë se kaq. Prndaj është e pakuptimtë kërkesa për pajisjen me certifikime në CompTIA të çdo lloji pasi nuk janë të nevojshme për të garantuar implementimin e kontratës”, thuhet në dokument.

Operatori argumenton se duhet që kriteret të kenë lidhje me objektin e prokurimit dhe të jenë proporcionale. AK nuk mund të vendosë kritere tenderi të panevojshme për realizimin e kontratës, kritere të cilat as nuk mund ti argumentojë ligjërisht dhe teknikisht me nevojën për realizimin e kontratës, kështu duke shkelur parimin e proporcionalitetit në vendosjen e kritereve.

Në renditje janë bërë disa kërkesa për korrigjime kriteresh që sipas operatorit janë të nevojshme në mënyrë që të shmangien kriteret që krijojnë kufizime në konkurrencë.

Kompania Albanian Seaport Development

Albanian Seaport Development u regjistrua vitin e shkuar dhe aksioner i 100 për qind të aksioneve është Autoriteti Portual Durrës. Kompania në fjalë është ajo që ka hyrë në marrëveshje me kompanitë nga Emiratet që do të zhvillojnë projektin Durrës Yacht&Marina.

Marrëveshja kuadër u nënshkrua vitin e shkuar me ligjin nr. 79/2022, “Për miratimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Eagle Hills Real Estate Development” sh.p.k., “Albanian Seaports Development Company” sh.a. dhe NSHMI Developmentl.l.c., në lidhje me projektin e investimit strategjik “Marina & Jahtet e Durrësit”.

Palët kanë themeluar një shoqëri e përbashkët (33% përmes Albanian Seaports Development Company) dhe dy shoqërive nga Emiratet e Bashkuara (Eagle Hills Real Estate Development, sh.a., dhe Nshmi Development L.L.C”, me 67% së bashku).

Shteti shqiptar ka hyrë në këtë marrëveshje me kontributin e tij në truall. Në muajin mars 2023 kompanisë Albanian seaport Development i kaluan në administrim 281 prona për zhvillimin e këtij investimi me status strategjik.

Burimi: MONITOR