• Paralajmërimi: në rast refuzimi të dorëzimit, zz. Bujar Çiçi, Luan Jonuzi dhe Hazbi Lika do të ndiqen penalisht

DURRËS, 25 shtator 2014 –  Sërish nëpunës të shtetit nga qarku i Durrësit gjobiten për shkujdesjen që kanë treguar për hartimin e deklaratës së pasurisë para apo pas largimit nga detyra.

Më 23 shtator 2014, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) njoftoi se, pas rakordimit të punës për dorëzimin në afat të dokumentit zyrtar “Deklaratë e interesave privatë”, vijon të konstatojë që zyrtarë të niveleve të ndryshme drejtues, të cilët pa shkaqe ligjore të arsyeshme, nuk kanë dorëzuar në afat deklaratën e interesave private.

Prandaj inspektori i përgjithshëm vendosi masën administrative “gjobë” 50 mijë lekë për 10 persona, mes të cilëve tre janë nga qarku i Durrësit, që nuk kanë dorëzuar deklaratën e interesave privatë:

Bujar Çiçi, me detyrë prokuror pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Krujë, për mosdorëzim të “Deklaratës para fillimit të detyrës” për vitin 2014;

Luan Jonuzi, me detyrë inspektor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, drejtoria rajonale Durrës, për mosdorëzim të “Deklaratës pas largimit nga funksioni” për vitin 2014;

Hazbi Lika, me detyrë Drejtor pranë Drejtorisë Rajonale të Entit Kombëtar të Banesave Durrës, për mosdorëzim të “Deklaratës Para Fillimit të Detyrës” për vitin 2014.

Në lidhje me masën administrative të zbatuar ndaj këtij subjekti, ILDKPKI-a ka njoftuar zyrtarët, subjekte deklarimi, si dhe institucionin epror.

Inspektorati i Lartë u rikujton të gjithë subjekteve deklaruese, ndaj të cilëve është marrë masë administrative “gjobë”, që në rast të refuzimit të dorëzimit të deklaratës së interesave privatë, subjekti konsumon elementë të veprës penale parashikuar në nenin 257/a, paragrafi i parë, i Kodit Penal, për të cilën ILDKPKI do të paraqesë kallëzim penal pranë organit të akuzës.