Të enjten datë 28 shtator, në orën 13:00, Këshilli Bashkiak Durrës do të zhvillojë mbledhjen e radhës.

Ndër të tjera, në të pritet të miratohen fondet e alokuara nga Buxheti i Shtetit për efekt të rritjes së pagave për punonjësit e administratës dhe ato të institucioneve në varësi të bashkisë Durrës.

Rendi i ditës do të jetë si më poshtë:

1- PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS
EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN
EKONOMIKE DERI 6 % DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË
BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN SHTATOR 2023.

2- PËR MIRATIMIN E DETAJIMIT TË FONDEVE TË ALOKUARA NGA
BUXHETI I SHTETIT PËR EFEKT TE RRITJES SË PAGAVE.

3- PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË
APARATIT TË BASHKISË SË DURRËSIT.

4- PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE PËR PUNONJËSIT E
INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË BASHKISË DURRËS.

5- PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË
POLICISË BASHKIAKE DURRËS.

6- PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDIT TË AKORDUAR NË
ZBATIM TË VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.506,
DATË 30.08.2023 “PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.514, DATË
18.09.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E
FONDIT TË RINDËRTIMIT, PËR FINANCIMIN E ZBATIMIT,
MBIKËQYRJES DHE KOLAUDIMIT PËR REHABILITIMIN E
INFRASTRUKTURËS SË RRJETIT TË KULLIMIT NË ZONËN E
PORTO-ROMANOS-KËNETË DHE SISTEMIMIN E RRJETIT TË
UJËRAVE TË SHIUT NË ZONËN URBANE TË QYTETIT TË DURRËSIT
DHE CAKTIMIN E BASHKISË DURRËS SI NJËSI ZBATUESE”, TË
NDRYSHUAR.

7- PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË
VENDIMET E KËSHILLIT BASHKIAK NR. 49, DATË 31.05.2022,
PËRSA I PËRKET Z. MEHMET KASA, NR. 63, DATË 17.03.2023,
PËRSA I PËRKET Z. GERALD SULA, NR. 32, DATË 26.03.2021, PËRSA
I PËRKET Z. ANTON LLESHI DHE Z. PETRIT STAFA, NR. 67, DATË
17.03.2023, PËRSA I PËRKET Z. LEONARD NAZIFI.

8- PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I
PROÇESIT TË RINDËRTIMIT NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR.3,
RRUGA & HYSEN MYSHKETA; PALLATI NR.30, I DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019.

9- PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT
BASHKIAK NR.58, DATË 28.02.2023, “PËR MIRATIMIN NË PARIM TË
VLERËS FINANCIARE TË SHPRONËSIMIT PËR PASURITË PRONË
PRIVATE, QË PREKEN NGA INVESTIMI PUBLIK ME OBJEKT:
“PROJEKT ZBATIMI PËR NDËRTIMIN E SHETITORES SË PLAZHIT
DURRËS, NGA URA E DAJLANIT DERI NË GODINËN E
KOVALISHENCËS”, I NDRYSHUAR.

10- PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË
ANEKSIN 1, BASHKALIDHUR VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK
NR. 63, DATË 17.03.2023, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROCESIT TË RINDËRTIMIT NË
NJËSINË ADMINISTRATIVE NR.4, RRUGA “ALEKSANDËR GOGA”,
PALLATI NR.130, I DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E
TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019”.

11- PËR MIRATIMIN E NDIHMËS FINANCIARE ME VLERË 32’950’500
LEKË, PËR FAMILJET E DËMTUARA SI PASOJË E PËRMBYTJES
NGA RESHJET E SHIUT TË DATËS 19.03.2018.

12- PËR MIRATIMIN E KRIJIMIT TË KËSHILLIT ARTISTIKO-KULTUROR
DHE SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË TIJ PËR PERIUDHËN 2023-
2025.

13- PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN
PËRFUNDIMTAR DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE, TË PRONËS
ME NR. 7, TË LISTËS PARAPRAKE, ME EMËRTIMIN SHKOLLA 9-
VJEÇARE “RIZA SHERA”.

14- PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN
PËRFUNDIMTAR DHE PËRDITËSIMIN E TË DHËNAVE, TË PRONËS
ME NR. 1810, TË LISTËS SË TRANSFERIMIT, ME EMËRTIMIN
“BEFOTROFI I VJETËR”.

DISKUTIME DHE PYETJE NGA KOMUNITETI.