Pak ditë më parë, në një konferencë për shtyp të mbajtur nga Ministri i Punëve Publike dhe Transportit z. Sokol Olldashi në ambientet e Drejtorisë se Përgjithshme Detare në Durrës, u përcoll informacioni se tashmë dokumentet dhe licencat e detarëve shqiptarë do të njihen ndërkombëtarisht, duke i krijuar atyre mundësinë për të punuar jo vetëm në anijet që mbajnë flamurin shqiptar por dhe në ato me flamur të huaj.

Mora shkas për të shkruar këtë artikull pikërisht për të shpjeguar në terma praktike se ku konsistojnë risitë që rrjedhin nga arritja e këtij standardi, i cili sipas mendimit tim nuk paraqitet interesant vetëm referuar detarëve shqiptarë, por gjithashtu për detarët e huaj të cilët në të ardhmen e afërt, duke u orientuar nga avantazhet që ofron tregu i këtij sektori në vendin tonë, do të përzgjedhin Shqipërinë për pajisjen me dokumentet e lundrimit, sipas procedurave tashmë të unifikuara me standardet e Organizatës Ndërkombëtare Detare (I.M.O). 

Mendoj se është e arsyeshme për të informuar publikun mbi rrugëtimin e gjatë e të vështirë që i është dashur Autoriteteve Shqiptare me qëllim finalizimin e këtij projekti të shumë kërkuar, jo vetëm nga grupet e interesit shqiptare, por gjithashtu nga ato të huaja, të cilat e shohin të ardhmen e kësaj fushe pikërisht në vende si Shqipëria, ku sektori i detarisë rezulton ende i pazbuluar dhe ku kërkohen investime serioze, për të shfrytëzuar me standarde burimet dhe kapacitetet njerëzore që ofrohen.   

Në maj të vitit 1993, vendi ynë u anëtarësua me të drejta të plota në Organizatën Ndërkombëtare Detare dhe ndërmori iniciativën për të nënshkruar dhe ratifikuar më tej një seri Konventash, të cilat parashikojnë standardet bazë mbi sigurinë e lundrimit detar dhe të shërbimit në bordin e anijeve tregtare.

Një nga këto Konventa është pikërisht STCW 78/95, e ndryshuar në vitin 2010 në Manila, "Për standardet e kualifikimit, atestimit dhe të shërbimit për detarët", e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë ne vitin 2000. Për zbatimin e kësaj Konvente të gjithë vendet anëtare kishin në dispozicion një afat kohor 5 vjeçar, kërkesë kjo e parashtruar në vetë nenet e këtij ligji.

Fatkeqësisht ky afat u tejkalua nga vendi ynë për arsye se zbatimi i këtij detyrimi ligjor ndërkombëtar, kërkonte gjithashtu krijimin e Administratës Detare Shqiptare, e cila nëpërmjet strukturave të saj do të mundësonte plotësimin e kërkesave të Konventës STCW e më pas të aplikonte për vendosjen e vendit tonë në listën e bardhë, si tregues i zbatimit të plotë të këtij standardi të Organizatës Ndërkombëtare Detare.

Ligji për krijimin e Administratës Detare Shqiptare hyri në fuqi në prill të vitit 2009, dhe një vit më pas korrik 2010, u krijua Drejtoria e Përgjithshme Detare (D.P.D), ku në përbërje të saj ishte dhe Regjistri i Detarëve, si struktura përgjegjëse për zbatimin e Konventës STCW dhe krijimin e procedurave të regjistrimit, formimit dhe punësimit sipas standardit të imponuar nga kjo Konventë.

Në më pak se dy vjet nga krijimi i saj, Administrata Detare e përfaqësuar nga DPD-ja, arriti të plotësonte të gjitha kërkesat dhe detyrimet e Konventës STCW edhe pse reforma e ndërmarrë, e cila implikonte ndryshime të rrënjësishme të situatës së deriatëhershme, fillimisht nuk u mirëprit nga komunitetit i Detarëve.

Në vitin 2011 e gjithë puna e bërë u pasqyrua në një dosje të posaçme që iu përcoll ne rrugë diplomatike Organizatës Ndërkombëtare Detare, IMO. Ne këtë mënyrë u respektua dhe një nga rregullat më të rëndësishme të Konventës, që ishte komunikimi i informacionit tek Sekretari i Përgjithshëm i IMO-s, për plotësimin e kushteve nga vendet anëtare.

Kjo punë kolosale, e kryer në një kohë relativisht të shkurtër, solli pikërisht arritjen e këtij standardi, vendosja e Republikës se Shqipërisë ne Listën e bardhë të Konventës STCW, përkrah vendeve më të zhvilluara të Botës.

Kjo arritje e Autoriteteve Shqiptare të Detarisë, ishte dhurata më e bukur që mund t’i ofrohej detarëve tanë për 100 Vjetorin e Pavarësisë, duke i mundësuar atyre një trajtim të njëjtë me kolegët nga vendet e zhvilluara dhe duke i krijuar gjithashtu të drejtën që nëpërmjet dokumenteve shqiptare të lundrimit, ata të mos njohin më kufij për t’u punësuar në tregun global të Shipping.