Miratohen në unanimitet të gjitha pikat e rendit të ditës së Këshillit Bashkiak.

33 këshilltarët e pranishëm ngritën kartonët jeshil për miratimin e 11 pikave të rendit të ditës si më poshtë:

1. PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR FAMILJET NË NEVOJË, QË DO TË TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE DERI NË 6% TË FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE SI DHE PËR ATO, QË DO TË TRAJTOHEN ME FONDE TË BUXHETIT VENDOR.

2. PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN JANAR 2023.

3. PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE DHE NDRYSHIMI NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.142, DATË 24.11.2022 NË LIDHJE ME VENDBAZIMET E MJETEVE LUNDRUESE.

4. PËR  NJË SHTESË NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.152, DATË 22.12.2022 “PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, QË PLOTËSOJNË KRITERET LIGJORE PËR  PËRFITIMIN E BURSAVE DHE PAGESAVE PËR VITIN SHKOLLOR 2022-2023”.

5.PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË VKB NR. 139, DATË 24.11.2022 “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PUNËS SË KËSHILLIT TË BASHKISË DURRËS PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2023”

6.PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.157, DATË 22.12.2022, “PËR MIRATIMIN NË PARIM TË VLERËS FINANCIARE TË SHPRONËSIMIT PREJ 23300242.8 (NJËZETËETREMILION E TREQINDMIJË E DYQIND E DYZETË E DY E TETË ) LEKË, PËR PASURITË PRONË PRIVATE, SIPAS TABELËS SË HARTUAR NGA GRUPI I PUNËS, I NGARKUAR PËR KRYERJEN E VLERËSIMIT PARAPRAK, DHE ËSHTË PJESË E KËTIJ VENDIMI, QË PREKEN NGA INVESTIMI PUBLIK ME OBJEKT: “REHABILITIMI I INFRASTRUKTURËS SË RRJETIT TË KULLIMIT NË ZONËN E PORTOROMANOS – KËNETË DHE SISTEMIMIN E RRJETIT TË UJRAVE TË SHIUT NË ZONËN URBANE TË QYTETIT TË DURRËSIT, FAZA E PARË

7.PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR. 55, DATË 31.5.2022, “PËR MIRATIMIN NË PARIM TË VLERËS FINANCIARE TË SHPRONËSIMIT PREJ 21561573.6 (NJËZETË E NJË MILION E PESËQIND E GJASHTËDHJETË E NJË MIJË E PESËQIND E SHTATËDHJETË E TRE LEKË E GJASHTË QINDARKA) LEKË, PËR PASURITË, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA INVESTIMI PUBLIK ME OBJEKT: “RIKONSTRUKSION RRUGA APULIA” (PARALEL ME LINJËN HEKURUDHORE – PLAZH), I NDRYSHUAR

8.PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.1, DATË 13.01.2023, “PËR MIRATIMIN NË PARIM TË VLERËS FINANCIARE TË SHPRONËSIMIT PREJ 48342000 (DYZETË E TETË MILION E TREQIND E DYZETË E DYMIJË) LEKË, PËR PASURITË PRONË PRIVATE, SIPAS TABELËS SË HARTUAR NGA GRUPI I PUNËS, I NGARKUAR PËR KRYERJEN E VLERËSIMIT PARAPRAK, DHE ËSHTË PJESË E KËTIJ VENDIMI, QË PREKEN NGA INVESTIMI PUBLIK ME OBJEKT: “PROJEKT ZBATIMI PËR NDËRTIMIN E SHËTITORES SË PLAZHIT DURRËS, NGA URA E DAJLANIT DERI NË GODINËN E KOVALISHENCËS”

9.PËR MIRATIMIN E SISTEMIT TË PIKËZIMIT PËR PËRZGJEDHJEN E FAMILJEVE, QË KËRKOJNË TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMET E STREHIMIT SOCIAL

10.PËR MIRATIMIN E KOMISIONIT TË STREHIMIT PRANË BASHKISË DURRËS PËR VITIN 2023

11.PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË ANEKSIN NR. 2, TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 30, DATË 26.03.2021 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR PALLATIN NR. 1032, RRUGA “ALEKS KOMNENI” DHE PALLATIN “KASTRATI” RRUGA “RAMADAN VELIU” TË DËMTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019, DUKE PËRFSHIRË Z. HYSEN JONUZI