Bashkia Durrës ka shpallur emrat e fituesve, që u zgjodhën nga konkurset e datave 15 dhe 20 prill për disa vende të lira pune në institucionin e qeverisjes vendore.

Më poshtë lista e fituesve, e publikuar në faqen zyrtare të bashkisë:

Lista e fituesve për konkurimin e datave 15.04.2022 dhe 20.04.2022

Për ngritje në detyrë:
Për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve, Drejtoria Shërbimeve Publike, fitues
është Z. Andi Xhelilaj.
Për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Integrimit Evropian, Ndihmës së Huaj dhe Diasporës,
Drejtoria e Turizmit fituese është Zj.Floreta Kërtusha.
Për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e
Shërbimeve Sociale , fitues është Z. Arlind Vata.

Konkurimi i datës 20.04.2022

Për pozicionin Specialist Sektori Administrimit të Pyjeve, Drejtoria Ligjore fitues është
Z. Serdi Maksuti.
Për pozicionin Inspektor Sektori Kontrollit të Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e
Taksave dhe Tarifave Vendore fituese është Zj. Ornela Gashi.
Për pozicionin Specialist Sektori Personelit Drejtoria e Burimeve Njerëzore fituese është
Zj.Brunilda Gripshi.
Për pozicionin Specialist Sektori Projekteve Publike, Drejtoria e Projekteve dhe
Infrastrukturës Publike fitues është Z.Enli Kaculi.
Për pozicionin Përgjegjës/Administrator në Tregun Agro-Bujqësor, Drejtoria Taksave dhe
Tarifave Vendore , fitues është Z.Flamur Kola.
Për pozicionin Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Kontrollit të Zbatimit të Lejeve,
Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, nuk ka fitues.
Për pozicionin Specialist në Sektorin e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënieve
me Publikun, Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, nuk ka fitues.
Për pozicionin Specialist në Sektorin Juridik, Drejtoria Ligjore, nuk ka fitues.
Për pozicionin Inspekor Transporti në Sektorin e Transportit Publik, Drejtoria Shërbimeve
Publike, nuk ka fitues.
Për pozicionin Specialist Shërbimesh, Njësia Administrative Ishëm , nuk ka fitues.
Për pozicionin Specialist Shërbimesh, Njësia Administrative Manëz , nuk ka fitues.