Nesër në orën 12:00 do të mbahet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak.

11 pikave të rendit të ditës i është shtuar një e dymbëdhjetë, që ka të bëjë me:

Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN NDRYSHIMIT TË ANEKSIT NR. 1, TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 32, DATË 26.03.2021 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR 4 BANESA KOLEKTIVE, L. 17, RRUGA “LURA”, PALLATET NR. 1&3, DHE RRUGA “AHMET DAKLI”, PALLATET NR. 15&23, TË DËMTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019

Lajmi kryesor: