Nesër Këshilli Bashkiak Durrës do të zhvillojë mbledhjen e radhës.

Mbledhja do të mbahet në sallën e këshillit në orën 12:00 me këtë rend dite:

1.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK NDIHMËN
EKONOMIKE DERI 6% DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN NËNTOR 2022

2.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit të Komisionit Mandateve

PËR MBARIMIN PËRPARA AFATIT TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT Z. JURGEN DASHI.

3.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit të Komisionit Mandateve

PËR MBARIMIN PËRPARA AFATIT TË MANDATIT TË KËSHILLTARES ZNJ. VALBONA BEGIÇI.

4.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit të Komisionit Mandateve

PËR MBARIMIN PËRPARA AFATIT TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT Z. NAZMI BODLLI

5.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR NDRYSHIMIN E VKB-SË NR. 248, DATË 10.04.2015 ”PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË
PËRFITUESVE PËR NDARJEN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA ME STRUKTURË 2+1 DHE 1+1”, SEKSIONI I, (LAGJJA NR. 17, RRUGA “DALIP PEZA”), I NDRYSHUAR

6.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË VKB NR.64, DATË 07.07.2020, PËRSA I PËRKET NDRYSHIMIT TË LISTAVE EMËRORE TË
FAMILJEVE PËRFITUESE TË GRANTIT PËR RIKONSTRUKSIONIN OSE RIPARIMIN E BANESAVE TË DËMTUARA SI PASOJË E
DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR SHKAK TË NDRYSHIMIT TË KATEGORISË SË DËMIT TË SHKAKTUAR

Pika 7.
Informim këshilltarëve

INFORMACION MBI PROÇEDURËN E DALJES JASHTË PËRDORIMIT / TJETËRSIMIT TË AKTIVEVE TË PANEVOJSHME TË INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË QENDRËS EKONOMIKE TË ARSIMIT.

Pika 8.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit të Kryetarit të Këshillit
PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PUNËS SË KËSHILLIT TË BASHKISË DURRËS PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2023

Pika 9.

Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDIT PREJ 6’758’672 LEKË, AKORDUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË PËR BASHKINË DURRËS, PËR SUBVENCIONIMIN E QIRASË PËR FAMILJET, QË PËRMBUSHIN KRITERET LIGJORE PËR PËRFITIMIN E BONUSIT TË STREHIMIT

Pika 10.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË DYMBËDHJETË TË 31 SUBJEKTEVE PËRFITUESE, TË CILËT DO TË PËRFITOJNË MASËN E GRANTIT TË RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE TË DËMTUARA NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, SIPAS PROJEKTIT MODEL

Pika 11.
Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA KU DO TË USHTROHET VEPRIMTARIA SI STACION PLAZHI, SI DHE PLAZHET PUBLIKE PËR VITIN 2023

Lexo edhe: