Nesër në mesditë (e martë, 24 qershor) do të zhvillohet mbledhja e radhës e Kêshillit Bashkiak Durrës, ku pritet të diskutohen dhe miratohen 16 pika të përfshira në rendin e ditës.

Pika nr.12 pritet të ngjallë më shumë interes dhe diskutime, pasi ajo lidhet me përcaktimin e zonave të administrimit të parkimit dhe tarifave të shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë dhe sheshe në territorin e bashkisë Durrës.

Një muaj më parë, “DurrësLajm” publikoi draft-propozimin, që bashkia Durrës kishte hartuar për parkimin e automjeteve në rrugët kryesore të qytetit, i cili nuk do të jetë më falas, por do të bëhet me pagesë

Të gjitha pikat e rendit të ditës:

1- PËR MIRATIMIN E MANDATIT TË ANËTARES SË KËSHILLIT BASHKIAK ZJ. PERIANA PIRO KOTRI

2- PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE DERI 6% DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN MAJ 2024

3- PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I RINDËRTIMIT NË NJËSITË ADMINISTRATIVE NR. 2, KATUND I RI, SUKTH, MANËZ DHE ISHËM BASHKIA DURRËS, QË DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR BANESAT INDIVIDUALE TË DËMTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019

4- PËR MIRATIMIN E NDIHMËS FINANCIARE ME VLERË 5’829’106 LEKË, PËR FAMILJET QË KANË PËSUAR DËME SI PASOJË E RËNIES SË ZJARRIT NË BANESAT E TYRE

5- PËR MIRATIMIN E LISTËS SË NJËMBËDHJETË PARAPRAKE TË 31 FAMILJEVE, QË KANË HUMBUR SHTËPITË INDIVIDUALE SI PASOJË E SHEMBJES NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, TË CILËT DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË ZONAVE TË REJA

6- PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË ANEKSIT 1, BASHKËLIDHUR VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 65, DATË 17.03.2023 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË TETË PARAPRAKE TË 14 FAMILJEVE, QË KANË HUMBUR SHTËPITË INDIVIDUALE SI PASOJË E SHEMBJES NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, TË CILËT DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË ZONAVE TË REJA”

7- PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË ANEKSIN 1, BASHKËLIDHUR VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 189, DATË 22.12.2023 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROCESIT TË RINDËRTIMIT NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR.4, RRUGA “VRESHTAVE” PALLATI NR.8, I DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019”, I NDRYSHUAR

8- PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR. 61, DATË 28.02.2023 PËRSA I PËRKET ZNJ. SABRIJE KOTOBELLI, Z. MURAT KOTOBELLI, ZNJ. VITRIJE KOTOBELLI, Z.GEZIM KOTOBELLI, Z. KRESHNIK KOTOBELLI, Z. XHEVAHIR KOTOBELLI, ZNJ. NAILE KOTOBELLI DHE ZNJ. ALESSIA KOTOBELLI SI DHE PËRSA I PËRKET Z. SYBI NANUSHI, ZNJ. AFËRDITA NANUSHI, Z. ILIRJAN NANUSHI DHE Z. EDVALDO NANUSHI

9- PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDEVE TË RINDËRTIMIT PËR VITIN 2024 AKORDUAR NË FORMËN E TRANSFERTËS SË PAKUSHTËZUAR PËR FINANCIMIN E RIFORCIMIT TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA PALLAT DHE NJËSI INDIVIDUALE, DHE RINDËRTIMIN E BANESAVE INDIVIDUALE, DURRËS

10- PËR MIRATIMIN NË PARIM TË VLERËS FINANCIARE TË SHPRONËSIMIT PREJ 242611.2 (DYQIND E DYZETË E DY MIJË E GJASHTËQIND E NJËMBËDHJETË, PIKË DY) LEKË, PËR PASURITË PRONË PRIVATE, SIPAS TABELËS SË HARTUAR NGA GRUPI I PUNËS, I NGARKUAR PËR KRYERJEN E VLERËSIMIT PARAPRAK, DHE ËSHTË PJESË E KËTIJ VENDIMI, QË PREKEN NGA INVESTIMI PUBLIK ME OBJEKT: “NDËRTIMI I SHKOLLËS 9-VJEÇARE, VADARDHË”, NJËSIA ADMINISTRATIVE SUKTH

11- PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË DURRËS, PËR NJËSINË ADMINISTRATIVE SUKTH, TË PASURIVE ME NR. 55/12, 55/96; 55/15 DHE 55/17, E LLOJIT TRUALL, ME SIPËRFAQE TË PËRGJITHSHME 150.5 M2, ME VENDODHJE NË ZONËN KADASTRALE 3690, VADARDHË

12- PËR PËRCAKTIMIN E ZONAVE TË ADMINISTRIMIT TË PARKIMIT DHE TARIFAVE TË SHËRBIMIT TË PARKIMIT ME PAGESË NË RRUGË DHE SHESHE NË TERRITORIN E BASHKISË DURRËS

13- PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË PASQYRËS NR.4, “PLANI I SHPENZIMEVE KAPITALE NGA BURIMET E VETA PËR VITET 2024-2026”, MIRATUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR. 195, DATË 22.12.2023, “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2024 – 2026 DHE DETAJIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË DURRËS PËR VITIN 2024”

14- PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE DERI 6% DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN QERSHOR 2024

15- PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.3, DATË 6.02.2024 “PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA KU DO TË USHTROHET VEPRIMTARIA SI STACION PLAZHI, PLAZHET PUBLIKE PËR VITIN 2024 SI DHE PLOTËSIMIN E SAJ ME ELEMENTËT E NEVOJSHËM LIDHUR ME STANDARTET E KËRKUARA NGA AKTET LIGJORE NË FUQI”, I NDRYSHUAR

16- PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT KRYETARIT TË BASHKISË DURRËS, ZNJ.EMIRIANA SAKO, PËR TË PËRFAQËSUAR BASHKINË DURRËS NË SEANCËN PLENARE PUBLIKE, QË DO TË ZHVILLOHET NË GJYKATËN KUSHTETUESE, LIDHUR ME PROJEKTIN E INVESTIMIT STRATEGJIK “MARINA & JAHTET E DURRËS”